شب یلــدا ، به یاد تمام زندانــیان سیــاسی و جانبــاختگان راه آزادی شــــمع بیــــفــــروزیم

در این درازترین شب سال به یاد تمامی کسانی که در راه آزادی و دموکراسی جان خودشان را تقدیم کردند شمعی بیفروزیم و سرود ای ایران را بر لبها جاری سازیم
باشد تا که این یلدا ، یلدای همبستگی شود برای رسیدن به روشنایی و چیرگی بر این شب استبدادهیچ نظری موجود نیست: